• Terminy
      Terminy 

Terminy

 Terminy oferty i procedura składania zapisów

Najpóźniej 15 marca 2010 roku Podanie do wiadomości publicznej przedziału cenowego
16 – 23 marca 2010 roku do godz. 18.00 Budowa Księgi Popytu
Najpóźniej 24 marca 2010 roku Podanie do wiadomości publicznej Ceny Emisyjnej
 24 – 30 marca 2010 roku Przyjmowanie zapisów na Akcje serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych
24 – 31 marca 2010 roku do godz. 12.00 Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
 Najpóźniej 8 kwietnia 2010 roku
Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
Najpóźniej 8 kwietnia 2010 roku Przydział Akcji serii B w Transzy Inwestorów Indywidualnych


Przesunięcie ww. terminów Oferty Publicznej może być dokonane przez Emitenta oraz Wprowadzającego działających w porozumieniu, w każdym czasie przed publikacją Prospektu, bez podawania przyczyn i bez jednoczesnego wskazania nowych terminów Oferty Publicznej. Emitent oraz Wprowadzający działający w porozumieniu mają prawo ustalenia ww. terminów w terminie późniejszym.

Emitent w porozumieniu z Wprowadzającym może odwołać lub zawiesić Ofertę Publiczną po publikacji Prospektu, a przed przydziałem akcji, jedynie z ważnych powodów, do których zalicza się odpowiednio:

  • nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, w tym prognozy i zapewnienia przedstawione przez Emitenta w Prospekcie,
  • nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta.


W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. terminów Emitent przekaże taką informacje opinii publicznej w trybie art. 52 Ustawy o ofercie.

Zmiany terminów realizacji Oferty Publicznej mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.

Szczegółowe zasady odwołania lub zawieszenia Oferty Publicznej zostały opisane w pkt 5.1.5. części IV Prospektu.

Szczegółowe informacje dotyczące przesunięć akcji miedzy transzami oraz trybu, w jakim informacja ta zostanie podana do wiadomości publicznej zostały opisane w pkt 5.2.2. części IV Prospektu.