• Struktura oferty
      Struktura oferty 

Struktura oferty

Warunki oferty i wielkość emisji

Na podstawie Prospektu oferowanych jest 3.150.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii A („Akcje Sprzedawane”) oraz 3.000.000 Akcji serii B (Akcje Sprzedawane oraz Akcje serii B zwane są dalej łącznie jako „Akcje Oferowane”)..
Prospekt dotyczy ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych:

  •  14.400.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  •  do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  •  do 3.000.000 Praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Emisja Akcji serii B dojdzie do skutku w przypadku subskrybowania i należytego opłacenia co najmniej jednej Akcji serii B. Ostateczna liczba Akcji serii B wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych oraz Praw do Akcji serii B uzależniona będzie od liczby objętych Akcji serii B.

Akcje Oferowane oferuje się w dwóch transzach:

  • Transza Inwestorów Indywidualnych, w której oferuje się 1.845.000 Akcji serii B,
  • Transza Inwestorów Instytucjonalnych, w której oferuje się 4.305.000 Akcji Oferowanych, w tym: 3.150.000 Akcji serii A oraz 1.155.000 Akcji serii B.