• Cele emisji
      Cele emisji 

Cele emisji

Celem przeprowadzenia Publicznej Oferty jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do realizacji strategii rozwoju Grupy.


Wpływy z emisji Akcji Serii B Emitent przeznaczy na następujące cele:


1) Inwestycje rzeczowe w Arkton, w szczególności:

  • Budowa hali produkcyjnej – 5 mln PLN
  • Budowa magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe – 3 mln PLN
  • Zakup maszyn do obróbki blach – 2 mln PLN
  • Zakup pozostałego wyposażenia i maszyn – 2 mln PLN
  • Przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu wynajmowanego – 0,9 mln PLN
  • Budowa stacji rozlewania freonów (ekologicznych) – 0,8 mln PLN
  • Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego CDN XL, poszerzonego o moduł produkcyjny – 0,3 mln PLN

2) sfinansowanie rosnącej sprzedaży Spółki i Grupy, w szczególności na zwiększenie zapasów, na które zostanie przeznaczone większość środków przeznaczonych na kapitał obrotowy, zwiększenie należności lub zmniejszenie zobowiązań, przy czym dokładne proporcje będą ustalane w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej i potrzeb Emitenta. Na ten cel Emitent zamierza przeznaczyć pozostałe środki w wysokości od 5,1 mln PLN do 12,1 mln PLN, które będą pochodziły z emisji Akcji Serii B.

Dzięki środkom uzyskanym z emisji, Emitent będzie mógł szybciej zrealizować planowane inwestycje. Ponadto, dla bieżącej działalności operacyjnej Grupa posiada wystarczające środki finansowe, jednakże w celu zrealizowania strategii, niezbędne jest pozyskanie środków z emisji.

Inwestycje rzeczowe zostaną zrealizowane w ciągu 24 miesięcy od dojścia do skutku Publicznej Oferty. Długość tego okresu wynika z czasochłonności inwestycji polegającej na wybudowaniu hali produkcyjnej oraz magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe. Sfinansowanie rosnącej sprzedaży będzie następowało elastycznie, w miarę pojawiającego się zapotrzebowania na kapitał obrotowy w ramach prowadzonej przez Grupę działalności operacyjnej.

Obecnie Emitent nie może dokładnie określić wpływów z emisji Akcji Serii B, ponieważ nie jest znana ich cena emisyjna.Do czasu pełnego wykorzystania wpływów z emisji, zgodnie z planami Emitenta w tym zakresie, Emitent będzie lokować środki w bezpieczne instrumenty finansowe, tj. lokaty bankowe, bony skarbowe oraz obligacje Skarbu Państwa.