Warszawa, 28.04.2023 r.
Berling Spółka Akcyjna
ul. Zgoda 5 lok. 8
00-018 Warszawa
REGON 010164538
KRS 0000298346
Oświadczenie Zarządu
o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Grupy Kapitałowej Berling
Zarząd Berling S.A. oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za 2022 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny
i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy,
oraz że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych
zagrożeń i ryzyka.
Hanna Berling Jakub Wołczaski
Prezes Zarządu Członek Zarządu