Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
BERLING S.A.
za rok 2022
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
2
Dla akcjonariuszy BERLING S.A.
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe stanowi statutowe jednostkowe sprawozdanie finansowe
BERLING za rok 2022.
Zarząd BERLING S.A. sporządził jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych
Standardach stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
Elementy jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie
w następującej kolejności:
Strona
Wybrane dane finansowe
3
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
4
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
5
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
7
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
8
Dodatkowe noty objaśniające
9
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 28 kwietnia
2023 roku oraz podpisane w imieniu Zarządu Spółki przez:
Hanna Berling
Jakub Wołczaski
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2023 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
3
WYBRANE DANE FINANSOWE
Wyszczególnienie
2022
PLN
2022
EUR
2021
EUR
Przychody netto ze sprzedaży
68 160
82 234
14 538
17 965
Zysk (strata) ze sprzedaży
4 699
8 883
1 002
1 941
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
4 657
9 161
993
2 001
Zysk (strata) przed opodatkowania
3 536
7 680
754
1 678
Zysk (strata) netto
2 840
6 108
606
1 334
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 308
-14 746
919
-3 221
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-2 753
-5 589
-587
-1 221
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-8 087
6 300
-1 725
1 376
Przepływy pieniężne netto – razem
-6 532
-14 035
-1 393
-3 066
Aktywa/Pasywa razem
92 421
96 992
19 706
21 088
Aktywa trwałe
36 063
32 611
7 690
7 090
Aktywa obrotowe
56 358
64 381
12 017
13 998
Kapitał własny
66 079
80 138
14 090
17 424
Zobowiązania razem
26 342
16 854
5 617
3 664
Zobowiązania długoterminowe
573
167
122
36
Zobowiązania krótkoterminowe
25 769
16 687
5 495
3 628
Średnioroczna ważona liczba akcji (tys. szt.)
17 081
17 363
17 081
17 363
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
0,17
0,35
0,04
0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
3,87
4,62
0,82
1,00
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP, w szczególności:
kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu (31.12.2022 r. kurs ogłoszony przez NBP tabela
kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2022 z dnia 30.12.2021 r. tj. 4,6899 ; 31.12.2021 r. kurs ogłoszony
przez NBP tabela kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r. tj. 4,5994 zł),
kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie (w 2022 r. 4,6883 zł; w 2021 r. 4,5775 zł).
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
4
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Nota
12 miesięcy
2022
12 miesięcy
2021
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży towarów i usług
8
68 160
82 234
Koszt własny sprzedanych towarów i usług
9
-51 245
-61 504
Zysk brutto na sprzedaży
16 915
20 730
Koszty sprzedaży
9
-9 410
-9 294
Koszty ogólnego zarządu
9
-2 806
-2 553
Zysk na sprzedaży
4 699
8 883
Pozostałe przychody operacyjne
10
165
326
Pozostałe koszty operacyjne
11
-207
-48
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
4 657
9 161
Przychody finansowe
12
147
0
Koszty finansowe
13
-1 268
-1 481
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
3 536
7 680
Podatek dochodowy
14
-696
-1 572
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
2 840
6 108
Działalność zaniechana
Wynik netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy
2 840
6 108
Inne całkowite dochody netto
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy
2 840
6 108
Zysk na jedną akcję zwykłą
15
0,17
0,35
Całkowity dochód na jedną akcję zwykłą
15
0,17
0,35
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
5
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Nota
31.12.2022
31.12.2021
Aktywa trwałe
Udziały
16
24 809
24 809
Rzeczowe aktywa trwałe
17
2 838
1 110
Nieruchomości inwestycyjne
18
5 833
5 793
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
14
1 295
891
Inwestycje długoterminowe
19
1 282
Pozostałe aktywa
23
6
7
Aktywa trwałe razem
36 063
32 611
Aktywa obrotowe
Zapasy
20
44 844
38 021
Należności handlowe oraz pozostałe należności
21
6 244
13 763
Należności z tytułu podatku dochodowego
12
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
22
4 671
11 203
Pozostałe aktywa finansowe
23
534
1 312
Pozostałe aktywa niefinansowe
23
52
82
Aktywa obrotowe razem
56 358
64 381
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
92 421
96 992
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
6
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Nota
31.12.2022
31.12.2021
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
24
17 550
17 550
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji
25
15 873
15 873
Kapitał rezerwowy – program motywacyjny
25
907
907
Zyski zatrzymane
25
48 648
45 808
Kapitał własny razem
66 079
80 138
Zobowiązanie długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego
27
481
167
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
29
92
Zobowiązania długoterminowe razem
573
167
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
28
8 110
8 888
Pożyczki i kredyty
26
16 747
6 900
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego
27
912
668
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
139
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
92
Zobowiązania krótkoterminowe razem
25 769
16 687
Zobowiązania razem
26 342
16 854
Pasywa razem
92 421
96 992
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
7
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2022
2021
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk brutto
3 536
7 680
Suma korekt
2 010
-21 255
Amortyzacja
1 190
820
Koszty odsetkowe przeniesione do działalności finansowej
343
6
Przychody odsetkowe przeniesione do działalności finansowej
-146
Wynik z działalności inwestycyjnej
693
371
Należności – zmiana stanu
7 519
-6 107
Zapasy zmiana stanu
-6 823
-18 793
Pozostałe aktywa zmiana stanu
-390
247
Zobowiązania handlowe i pozostałe – zmiana stanu
-376
2 201
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
5 546
-13 575
Podatek dochodowy zapłacony
-1 238
-1 171
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4 308
-14 746
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych
26
0
Wydatki na zakup środków trwałych
-1 544
-38
Wydatki na inwestycje
-1 235
-5 595
Inne wpływy z aktywów inwestycyjnych
43
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-2 753
-5 589
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
19 798
6 900
Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek
-9 945
Nabycie akcji własnych
-16 899
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
-843
-594
Odsetki otrzymane
146
Odsetki zapłacone
-343
-6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-8 087
6 300
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed
uwzględnieniem skutków zmiany kursów wymiany
-6 532
-14 035
Skutki zmiany kursów wymiany dotyczących środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
0
0
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-6 532
-14 035
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
11 203
25 238
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
4 671
11 203
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
8
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ceny
emisyjnej powyżej
wartości nominalnej
akcji
Akcje własne
Kapitał rezerwowy –
program motywacyjny
Zyski zatrzymane
Kapitał razem
Na dzień 01.01.2022
17 550
15 873
907
45 808
80 138
Zysk za okres
2 840
2 840
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody za okres
2 840
2 840
Pozostałe zmiany kapitału
-16 899
-16 899
Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału
-16 899
2 840
-14 059
Na dzień 31.12.2022
17 550
15 873
-16 899
907
48 648
66 079
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ceny
emisyjnej powyżej
wartości nominalnej
akcji
Akcje własne
Kapitał rezerwowy –
program motywacyjny
Zyski zatrzymane
Kapitał razem
Na dzień 01.01.2021
17 550
15 873
907
39 700
74 030
Zysk za okres
6 108
6 108
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody za okres
6 108
6 108
Pozostałe zmiany kapitału
Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału
6 108
6 108
Na dzień 31.12.2021
17 550
15 873
907
45 808
80 138
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
9
NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Nota 1. Informacje ogólne o Spółce
BERLING S.A. (Spółka, Jednostka) powstała w wyniku przekształcenia z Berling Centrum Chłodnictwa Spółka
Jawna, która prowadziła działalność gospodarczą od kwietnia 1993 roku.
Przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 1 lutego 2008 i z tym dniem Spółka została
wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298346.
Wspólnicy spółki jawnej objęli akcje w spółce akcyjnej w zamian za posiadane wkłady w spółce jawnej. Wszystkie
aktywa i pasywa zostały przejęte przez Berling S.A.
Numer Identyfikacji Podatkowej nadany został Spółce przez Urząd Skarbowy Warszawa Ochota w dniu 29 marca
1995 NIP 522 00 59 742. Numer Regon 010164538 nadany został przez Wojewódzki Urząd Statystyczny
ul. Wiktorska 91A w Warszawie w dniu 1 kwietnia 1993.
Siedziba Jednostki mieści się w Warszawie przy ulicy Zgoda 5 lok. 8.
Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania
finansowe.
Przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy i detaliczny urządzeniami chłodniczymi.
Skład Zarządu Berling S.A. na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiał się
następująco:
Hanna Berling Prezes Zarządu,
Jakub Wołczaski – Członek Zarządu.
W 2022 roku oraz pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.
Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiał się
następująco:
Tomasz Berling Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Anna Berling Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Berling Członek Rady Nadzorczej
Agata Pomorska Członek Rady Nadzorczej,
Sebastian Rudnicki Członek Rady Nadzorczej.
W 2022 roku nastąpiła jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej, polegająca na powołaniu pana Sebastiana
Rudnickiego na Członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. w dniu 1 sierpnia
2022 roku. Po dniu bilansowym a przed dniem sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
nastąpiła jedna zmiana w składzie Rady Nadzorczej, polegająca na odwołaniu pana Kajetana Wojnicza z funkcji
Członka Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Berling S.A. w dniu 14 lutego 2023 roku.
Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
Nota 2. Skład grupy kapitałowej
Berling S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Berling, w skład której wchodzą również jednostka
zależna Arkton Sp. z o.o. (dalej Arkton) oraz Berling Development Sp. z o.o. (dalej Berling Development).
Berling nabył w 2008 roku 100% udziałów spółki Arkton, przez co stał się jej jedynym udziałowcem.
Przedmiotem działalności spółki zależnej jest produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych.
W 2011 roku Berling nabył 100% udziałów w spółce Berling Development, a jej przedmiotem działalności jest:
działalność marketingowa,
nabywanie nieruchomości i działalność deweloperska,
działalność inwestycyjna,
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Czas trwania spółek zależnych jest nieokreślony.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
10
Nota 3. Podstawa i format sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano
inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. PLN”).
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych
zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2021 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym
oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od
01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.
Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta.
Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Jednostki nie stwierdza na dzień podpisania
sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości
kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
Nota 4. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych
Standardach stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(„KIMSF”).
Nota 5. Nowe standardy i interpretacje
Sporządzając sprawozdanie finansowe za rok 2022 Spółka stosuje takie same zasady rachunkowości jak przy
sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021, z wyjątkiem zmian do standardów i nowych
standardów i interpretacji zatwierdzonych przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2022 roku:
Zmiany do:
o MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
o MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
o MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
o Roczne zmiany do standardów 2018-2020
zatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2022 roku lub po tej dacie.
Nowe lub zmienione standardy MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF, które zostały już wydane przez Radę
Międzynarodowych Standardów i zostały zatwierdzone przez UE, ale nie weszły jeszcze w życie:
MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”, zatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku;
Zmiany do MSR 1 oraz do Praktyczne Rozwiązania 2 do Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej „Ujawnienia w zakresie polityki rachunkowości”, zatwierdzone w UE,
obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej
dacie;
Zmiany do MSR 8 „Polityka rachunkowości. Zmiany w szacunkach i błędach rachunkowych: definicja
szacunków rachunkowych”, zatwierdzone w UE, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie;
Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy „Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
11
wynikające z pojedynczej transakcji”, zatwierdzone w UE, obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie;
Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe: wstępne zastosowanie MSSF 17 oraz MSSF 9 –
informacje porównawcze”, zatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie.
MSSF/MSR w kształcie zatwierdzonym przez UE nie żnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji wydanych
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych nowych standardów,
zmian do standardów oraz nowej interpretacji, które według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku nie zostały jeszcze
zatwierdzone do stosowania w UE (poniższe daty wejścia w życie odnoszą się do standardów w wersji pełnej):
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, niezatwierdzone w UE, obowiązujący
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie,
Zmiany do MSSF 16 „Leasing zobowiązanie z tytułu leasingu przy sprzedaży i leasingu zwrotnym”,
niezatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających s1 stycznia
2024 roku lub po tej dacie.
Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z przyjętych przez UE standardów,
interpretacji lub zmian, które na dzień 31 grudnia 2022 roku nie miały zastosowania.
W ocenie Zarządu żaden z opisanych powyżej nowych standardów, interpretacji ani zmian, które nie miały
zastosowania na dzień 31 grudnia 2022 roku, nie będą mieć istotnego wpływu na sprawozdania Berling S.A.
Nota 6. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
Poniżej zostały przedstawione istotne zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu niniejszego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach
w sposób ciągły.
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Transakcje z jednostkami powiązanymi
Ujawnieniu podlegają informacje dotyczące:
kwot świadczeń dla kluczowego personelu kierowniczego,
wartości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
wysokości nierozliczonych sald należności pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży ujmowane w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują
należności za towary i produkty dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu
o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą. Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie
dostarczenia towarów i przekazania prawa własności.
Zgodnie z MSSF 15 na każdą datę raportową określana jest zmienna część wynagrodzenia, związana z niewielką
częścią przychodów ze sprzedaży Berling S.A. Przychody takie przenoszone do okresu którego dotyczą.
Przedmiotowe transakcje nie wiążą się z dodatkowymi warunkami ani powiązanymi zobowiązaniami Spółki. Spółka
ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia
poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi. Przekazanie składnika aktywów następuje
w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów. Przychody ujmowane jako kwoty równe
cenie transakcyjnej, która została przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia.
Leasing
Wszystkie umowy spełniające definicję leasingu są co do zasady ujmowane jako leasing finansowy.
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktowane jak aktywa Spółki i są wyceniane
w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat
leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe zostały podzielone na część odsetkową oraz
część kapitałową, tak by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe
odnoszone w koszty odsetek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Waluty obce
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty księgowane po kursie waluty obowiązującym na
dzień poprzedzający dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach
obcych przeliczane według kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty wynikłe
z przeliczenia walut odnoszone bezpośrednio w sprawozdanie z całkowitych dochodów, za wyjątkiem
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
12
przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany
wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał.
Różnice kursowe dotyczące należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów korygują odpowiednio przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej.
Świadczenia pracownicze
Kwoty krótkoterminowych świadczeń na rzecz pracowników innych niż z tytułu rozwiązania stosunku pracy
i świadczeń kapitałowych ujmuje się jako zobowiązanie, po uwzględnieniu wszelkich kwot już wypłaconych
i jednocześnie jako koszt okresu, chyba że świadczenie należy uwzględnić w koszcie wytworzenia składnika
aktywów.
Świadczenia pracownicze w formie płatnych nieobecności ujmuje się jako zobowiązanie i koszt w momencie
wykonania pracy przez pracowników, jeżeli wykonana praca powoduje narastanie możliwych przyszłych płatnych
nieobecności lub w momencie ich wystąpienia, jeżeli nie ma związku między pracą a narastaniem ewentualnych
przyszłych płatnych nieobecności.
Świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy ujmuje się jako zobowiązanie i koszt wówczas, gdy rozwiązany
został stosunek pracy z pracownikiem (lub ich grupą) przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego lub gdy
nastąpiło zapewnienie świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złożonej przez jednostkę
propozycji zachęcającej do dobrowolnego odejścia z pracy.
Spółka nie oferuje swoim pracownikom udziału w żadnych programach dotyczących świadczeń po okresie
zatrudnienia.
Podatki
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego. Zysk podatkowy (strata podatkowa) różni się od księgowego zysku (straty) netto
w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania
przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały
opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku
obrotowym.
Bieżący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpośrednio w kapitale jest rozpoznawany
bezpośrednio w kapitale, a nie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi
w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi im
wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości
w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne
różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa
powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania
w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych
w wyniku inwestycji w podmioty zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba że Spółka jest
zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, w dającej się przewidzieć
przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci.
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy,
a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów
lub jego części, następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio
w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały
własne.
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeżeli istnieje możliwe
do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieżących aktywów i zobowiązań podatkowych
oraz jeżeli odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organom podatkowym.
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane według kosztu historycznego (ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia), pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
13
Stosowane okresy użytkowania oraz stawki amortyzacji dla poszczególnych grup rzeczowych aktywów trwałych to:
dla budynków i budowli od 10 do 40 lat (2,5%-10%),
dla urządzeń technicznych i maszyn do 10 do 15 lat (6,67%-10%),
dla środków transportu od 2,5 do 5 lat (20%-40%),
dla innych środków trwałych od 2 do 10 lat (10%-50%).
Przyjęty maksymalny okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych może zostać wydłużony jeśli występuje
uzasadnienie rzeczywistego ekonomicznego wydłużenia tego okresu.
Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów nie są amortyzowane.
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku
wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, doliczane do
kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania.
Amortyzację wylicza s dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych
w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej
użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako
różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Utrata wartości
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości netto składników aktywów trwałych w celu
stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy
stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu
ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów
pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę
przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów.
Testy sprawdzające przeprowadzane raz w roku także w odniesieniu do wartości niematerialnych
o nieokreślonym okresie używania oraz w stosunku do wartości firmy niezależnie od zaistnienia przesłanek.
Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów
(lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwana to
wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu
utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.
Zapasy
Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty poniesione w związku z doprowadzeniem
zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu, powiększoną o a
importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu,
załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem zapasów oraz upusty, rabaty i inne
podobne zmniejszenia.
Zapasy wycenia się na dzień bilansowy w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub
w cenie sprzedaży netto w zależności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada
oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty
doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).
Należności handlowe
Należności handlowe ujmowane są, zarówno początkowo, jak i na dzień bilansowy, w kwocie wymaganej zapłaty.
W przypadku zidentyfikowania przez Zarząd należności wskazujących na duże prawdopodobieństwo
nieodzyskania, podejmowana jest decyzja o zrobieniu częściowego lub pełnego odpisu aktualizującego wartość.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem utworzony został odpis na 131 tys. zł, ujęty w pozostałych kosztach
operacyjnych sprawozdania z całkowitych dochodów w kwocie 34 tys. zł po pomniejszeniu o odwrócenie odpisów.
Zgodnie z MSSF 9, Spółka korzysta również z modelu szacowania oczekiwanej straty. Model ten, bazując na
danych historycznych dotyczących zapłaty należności przez klientów, wskazuje jaka część należności handlowych
statystycznie nie była spłacona, w zależności od długości przeterminowania (lub jego braku). Otrzymane wyniki
procentowe stosowane następnie jako oczekiwana strata w poszczególnych przedziałach przeterminowania
płatności na datę raportową. Suma wartości należności przemnożonych przez stratę procentową wskazuje łączną
oczekiwaną stratę, jaką może wygenerować portfel należności handlowych. Jednocześnie Zarząd nie zrezygnował
z prowadzonej wcześniej analizy indywidualnej poszczególnych należności i z robienia odpisów w przypadku
sytuacji wskazującej na wysokie prawdopodobieństwo utraty wartości. Należności ujęte w ten sposób wyłączane
są z opisanego powyżej modelu szacowania oczekiwanej straty.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2022 w tys.
BERLING S.A.
14
Nieruchomości inwestycyjne
Przeznaczeniem nieruchomości gruntowych jest osiągnięcie przyszłych korzyści ekonomicznych związanych
z długoterminowym wzrostem ich wartości. Zgodnie z MSR 40 Berling S.A. stosuje do wyceny inwestycji
w nieruchomości model wyceny do wartości godziwej, rozumianej jako cena, za jaką nieruchomość mogłaby zostać
wymieniona na warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi
stronami, działającymi w sposób niezależny. Ustalając wartość godziwą, Spółka nie uwzględnia kosztów zawarcia
transakcji.
Aktywa i zobowiązania finansowe
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki zgodnie z MSSF 9
w chwili gdy Jednostka staje się stroną wiążącej umowy.
W momencie początkowego ujęcia wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane są w wartości godziwej,
skorygowane o koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem danego składnika.
Dla celów wyceny po początkowym ujęciu aktywa finansowe dzielone są na trzy grupy:
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
Wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite,
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Zobowiązania finansowe dzielą się na:
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
Wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu.
Aktywa i zobowiązania wycenia się na każdy dzień bilansowy. Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu
finansowym instrumentów finansowych są następujące:
Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wszystkie instrumenty pochodne
(z wyjątkiem wykorzystywanych jako zabezpieczające w ramach rachunkowości zabezpieczeń) oraz inne
pozycje które powstały lub zostały nabyte w celach handlowych,
Pożyczki udzielane – aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia przez Jednostkę
płatnościach, które nie są wyceniane na aktywnym rynku. Jednostka nie ma obowiązku wykazywać intencji
utrzymania do terminu zapadalności. Wycena następuje według zamortyzowanego kosztu. Reklasyfikacja
następuje zgodnie z testem modelu biznesowego i testem charakterystyki umownych przepływów
pieniężnych,
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zobowiązania przeznaczone do
obrotu, albo wyznaczone jako takie w momencie początkowego ujęcia. Zobowiązania z tytułu
instrumentów pochodnych są zawsze zaliczane do tej kategorii (z wyjątkiem <