Warszawa, 28.04.2023 r.
RADA NADZORCZA
BERLING S.A.
z siedzibą w Warszawie
Ocena Rady Nadzorczej Berling S.A.
sprawozdania z działalności
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego
Berling S.A.
za 2022 rok
Rada Nadzorcza Berling S.A. dokonała oceny jednostkowego sprawozdania
finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania
Zarządu z działalności w 2022 roku.
Sprawozdania zostały zbadane przez biegłego rewidenta, firmę B-think Audit
sp. z o.o. Rada Nadzorcza oświadcza, że firma audytorska oraz członkowie zespołu
wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego
sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
2022 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu
i zasadami etyki zawodowej. Rada Nadzorcza oświadcza również, że w Spółce
przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji oraz że Spółka posiada politykę
w zakresie wyboru firmy audytorskiej i politykę w zakresie świadczenia przez firmę
audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dozwolonych
usług niebędących badaniem.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane prawidłowo i rzetelnie
przedstawia pełen obraz finansowo-księgowy w Spółce.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Berling S.A. zostało przygotowane według
zaleceń zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i obejmuje wszystkie
poczynania podlegające omówieniu, a występujące u Emitenta. Zarząd przedstawił
syntetycznie swoją działalność, jak i wszystkie zmiany zachodzące w Spółce.
Rada Nadzorcza Berling S.A. ocenia, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki
za 2022 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Berling S.A. w 2022 roku
przedstawiają sytuację zgodnie zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
faktycznym.