SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
BERLING S.A.
ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY
31 GRUDNIA 2022 R.
Sprawozdanie zawiera 8 stron
Poznań, dnia 28 kwietnia 2023 r.
1
big business
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej BERLING S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego BERLING S.A. z siedzibą
w Warszawie (dalej „Spółka”), na które składają się:
sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące
sumę bilansową w wysokości 92 421 tys. ,
sprawozdanie z całkowitych dochodów od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia
2022 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 2 840 tys. ,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku
do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości
14 059 tys. ,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku
do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych
w wysokości 6 532 tys. ,
informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje
objaśniające,
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
31 grudnia 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok
obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem
Spółki,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy
dnia 28 kwietnia 2023 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych
dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”
t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” Dz. U. UE L 158 z
27 maja 2014 roku, str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami
2
big business
została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie sprawozdania finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych
księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych
Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej
biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie
do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie
z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident
oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności
określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmu
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione
rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy
się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu
naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach,
w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej
sprawy
Inwestycje w jednostki zależne
Na dzień bilansowy wartość netto udziałów
w jednostkach zależnych wyniosła 24 809 tys.
zł. Spółka wycenia posiadane udziały według
ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu
utraty wartości. Ujawnienia dotyczące
udziałów w jednostkach zależnych zostały
opisane w nocie 16 do sprawozdania
finansowego.
Zarząd Spółki jest zobowiązany do oceny
utraty wartości aktywów finansowych, gdy
istnieją przesłanki, że nastąpiła utrata wartości
tych aktywów. Identyfikacja przesłanek utraty
wartości oraz prawidłowe ustalenie odpisu
aktualizującego wartość udziałów (w tym
konieczność odwrócenia odpisu) jest obszarem
wymagającym istotnego osądu Zarządu.
Przeprowadzona przez Zarząd analiza nie
wykazała przesłanek wystąpienia utraty
wartości inwestycji.
Mając na uwadze nieodłączne ryzyko
niepewności związane z istotnymi osądami
i szacunkami dokonywanymi przez Zarząd
uznaliśmy, że jest to kluczowe zagadnienie dla
naszego badania.
Nasze procedury badania obejmowały
w szczególności:
zrozumienie i ocenę procesu wyceny
udziałów w jednostkach zależnych, w tym
identyfikacji przesłanek wskazujących na
utratę wartości oraz sposobu ustalania
i weryfikacji kalkulacji odpisu
aktualizującego,
dokonanie krytycznej oceny istnienia
przesłanek utraty wartości dla istotnych sald
inwestycji w jednostki zależne, w tym m.in.,
dla wszystkich jednostek, porównanie
wartości aktywów netto spółek zależnych do
wyceny udziałów w tych jednostkach
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
Spółki,
przeprowadzenie analizy wykonanych przez
Zarząd testów na utratę wartości,
w odniesieniu do wyników naszych procedur
audytowych przeprowadzonych dla potrzeb
konsolidacji tj. analizę testów na utratę
wartości firmy jednostek zależnych
w konsolidacji, w której przeanalizowaliśmy
prognozy dotyczące przyszłych przepływów
pieniężnych, rozważyliśmy zasadność
3
big business
przyjętych założeń w oparciu o naszą wiedzę,
praktykę i doświadczenie oraz porównaliśmy
szacunki z dowodami zewnętrznymi jeśli były
dostępne, a także zweryfikowaliśmy
poprawność matematyczną modeli użytych
do przeprowadzenia testów,
ocenę kompletności i prawidłowości ujawnień
na temat udziałów w jednostkach zależnych
oraz odpisów aktualizujących te udziały.
Na podstawie przeprowadzonych procedur,
uznaliśmy założenia przyjęte przez Zarząd za
racjonalne i mające poparcie w uzyskanej
dokumentacji. W wyniku przeprowadzonych
procedur nie zidentyfikowaliśmy konieczności
dokonywania istotnych korekt.
Zapasy
Na dzień bilansowy wartość zapasów towarów
w sprawozdaniu finansowym wyniosła 44 844
tys. , co stanowiło 48,5% aktywów Spółki.
Zapasy zostały opisane w nocie 20
sprawozdania finansowego.
Wycena zapasów na dzień bilansowy
w zakresie ich ostrożnej wyceny, jak również
w zakresie ewentualnych odpisów z tytułu
utraty wartości wymaga uwzględniania ich
specyfiki i przyjęcia licznych założeń.
W szczególności konieczna jest estymacja cen
możliwych do uzyskania, ocena zalegania
i wiekowania poszczególnych grup
asortymentowych oraz weryfikacja poziomów
odpisów aktualizujących uwzgledniających
charakter zapasów.
Mając na uwadze nieodłączne ryzyko
niepewności związane z istotnymi szacunkami
dokonywanymi przez Zarząd oraz istotność
wartości zapasów wykazanych w sprawozdaniu
z sytuacji finansowej uznaliśmy, że jest
to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
Nasze procedury badania obejmowały
w szczególności:
zrozumienie zasad księgowań związanych ze
standardowymi transakcjami dotyczącymi
zapasów, a także zrozumienie procedur
kontroli przeprowadzanych przez Spółkę w
ramach procesów związanych z zapasami,
dokonanie oceny zaprojektowania tych
kontroli,
udział w inwentaryzacji w celu uzyskania
zapewnień o istnieniu i przydatności zapasów
oraz przeprowadzenie testów na wybranej
próbie arkuszy spisowych do stanu
magazynowego, sprawdzenie ujęcia
rozliczenia inwentaryzacji w księgach
rachunkowych,
zrozumienie i ocenę procesu wyceny
zapasów dokonanej przez Zarząd, w tym
testy detaliczne na wybranych próbach,
zrozumienie i ocenę procesu szacowania
przez Zarząd utraty wartości zapasów,
a także ocenę prawidłowości ustalenia kwot
odpisów aktualizujących ich wartość dla
zapasów, dla których możliwa do uzyskania
cena sprzedaży netto (stanowiąca cenę
pomniejszoną o opusty, rabaty oraz koszty
związane z dokonaniem sprzedaży) jest
niższa od ceny nabycia oraz dla zapasów
trudno zbywalnych, w tym test detaliczny
ocenę kompletności i prawidłowości ujawnień
na temat odpisów aktualizujących wartość
zapasów.
Na podstawie przeprowadzonych procedur,
uznaliśmy, szacunki i osądy przyjęte przez
Zarząd za racjonalne i mające poparcie
w uzyskanej dokumentacji, a zawarte
w sprawozdaniu finansowym ujawnienia jako
spełniające wymogi standardów.
4
big business
Przychody ze sprzedaży oraz należności z tytułu dostaw i usług
Wykazana w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów za okres od 1 stycznia 2022 roku do
31 grudnia 2022 roku wartość przychodów
netto ze sprzedaży towarów i usług wyniosła
68 160 tys. zł.
Nieodłącznym ryzykiem prowadzonej
działalności jest zarówno ryzyko związane
z prawidłowością rozpoznania przychodów jak
i ryzyko istotnego zniekształcenia z powodu
oszustwa w zakresie ujmowania przychodów.
W sprawozdaniu finansowym na dzień
31 grudnia 2022 roku Spółka wykazała
również należności z tytułu dostaw i usług
sw wysokości 6 229 tys. zł, co stanowiło 6,7%
sumy bilansowej.
Ujawnienia dotyczące przychodów ze
sprzedaży zostały zaprezentowane w nocie
numer 8 sprawozdania finansowego.
Ujawnienia dotyczące należności z tytułu
dostaw i usług zaprezentowano w nocie numer
21.
Nasze procedury badania obejmowały
w szczególności:
przegląd zasad rachunkowości
dotyczących rozpoznawania przychodów
i związanych z nimi istotnych osądów
i szacunków, zrozumienie i ocenę
środowiska kontroli wewnętrznej, w tym
kwestii dotyczących ustalenia
i prezentacji przychodów ze sprzedaży,
analizę istotnych warunków umów
sprzedaży,
analizę istnienia, kompletności,
prezentacji oraz współmierności
przychodów na bazie próby,
analizę kształtowania się marż
w poszczególnych miesiącach 2022 roku,
weryfikację prawidłowości ujęcia
przychodów na przełomie okresów
sprawozdawczych,
wysłanie do wybranych kontrahentów
Spółki niezależnych potwierdzeń sald
należności z tytułu dostaw i usług na
dzień 31 grudnia 2022 roku,
analizę struktury wiekowej należności
z tytułu dostaw i usług w celu
identyfikacji ewentualnych istotnie
przeterminowanych należności
nieobjętych odpisem aktualizującym,
przegląd zasad rachunkowości
dotyczących tworzenia odpisów
aktualizujących wartość należności oraz
weryfikację zgodności polityki
rachunkowości z MSSF 9, a także
weryfikację prawidłowości kalkulacji
odpisów,
analizę zapłat należności z tytułu dostaw
i usług wykazanych na dzień 31 grudnia
2022 roku po dniu bilansowym,
ocenę poprawności i kompletności
ujawnień w tym zakresie.
Na podstawie przeprowadzonych procedur
uznaliśmy prawidłowość rozpoznania
przychodów ze sprzedaży towarów i usług,
a także adekwatność dokonanych ujawnień
w sprawozdaniu finansowych dotyczących
przychodów ze sprzedaży oraz należności
z tytułu dostaw i usług.
5
big business
Inne kwestie
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zostało zbadane przez
działającego w imieniu innej firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez
zastrzeżeń na temat tego sprawozdania w dniu 29 kwietnia 2022 roku.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za
kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Spółki uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie
sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Spółki albo zamierza dokonać likwidacji Spółki,
albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca pewność jest wysokim
poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze
wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa
lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania
finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy
formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury
badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które
wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko
6
big business
niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych
pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej,
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie
w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki,
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami
lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki
do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na
powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia
nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski oparte na dowodach badania
uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże
przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji
działalności,
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Komitetowi Audytu informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej
niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w
wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 roku („Sprawozdanie z działalności") wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, które wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania z działalności.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie
z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane
w Ustawie o rachunkowości.
7
big business
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku
zbadaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi
informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy Inne informacje nie istotnie niespójne ze
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób
wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne
zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym
sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych
rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone
zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat
informacji niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu
korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania
z badania, a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą
Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących" t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 757 z późn. zm.);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania
oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. a, b, g, j, k oraz lit. l Rozporządzenia o informacjach
bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c- f,
h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne
z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Spółka nie sporządziła oświadczenia na temat informacji niefinansowych o którym mowa w art.
49b ust. 1 Ustawy o rachunkowości z uwagi na brak spełnienia kryteriów określonych w Ustawie.
Nie wykonaliśmy w związku z tym żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat
informacji niefinansowych i nie wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
8
big business
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki zgodne z prawem i przepisami
obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które
zakazane na mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki
w badanym okresie zostały wymienione w nocie nr 35 sprawozdania finansowego Spółki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia
11 maja 2022 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki badamy po raz pierwszy po 2 letniej przerwie.
Adam Toboła
Członek Zarządu
Biegły rewident, Numer ewidencyjny 12269
Kluczowy biey rewident dziacy w imieniu
B-think Audit sp. z o.o.
61-119 Poznań, ul. św. Michała 43
Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich
pod numerem ewidencyjnym 4063
Poznań, dnia 28 kwietnia 2023 roku
Niniejsze sprawozdanie zawiera 8 stron.