Warszawa, 29.04.2022 r.
Berling Spółka Akcyjna
ul. Zgoda 5 lok. 8
00-018 Warszawa
REGON 010164538
KRS 0000298346
Informacja Zarządu
o wyborze Firmy Audytorskiej
Zarząd Berling S.A. oświadcza, że wybór Firmy Audytorskiej przeprowadzającej
badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonany został przez Radę
Nadzorczą Berling S.A. zgodnie z przepisami, w szczególności dotyczącymi wyboru
i procedury wyboru firmy audytorskiej.
Firma Audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
Przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego bieego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Hanna Berling Jakub Wołczaski
Prezes Zarządu Członek Zarządu