Warszawa, 29.04.2022 r.
Berling Spółka Akcyjna
ul. Zgoda 5 lok. 8
00-018 Warszawa
REGON 010164538
KRS 0000298346
Informacja Zarządu
o wyborze Firmy Audytorskiej
Zarząd Berling S.A. oświadcza, że wybór Firmy Audytorskiej przeprowadzającej
badanie rocznego sprawozdania finansowego dokonany został przez Radę Nadzorczą
Berling S.A. zgodnie z przepisami, w szczególności dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej.
Firma Audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu
i zasadami etyki zawodowej.
Przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego bieego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
Berling S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą
audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Hanna Berling Jakub Wołczaski
Prezes Zarządu Członek Zarządu