Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
BERLING S.A.
za rok 2021
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
2
Dla akcjonariuszy BERLING S.A.
Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe stanowi statutowe jednostkowe sprawozdanie finansowe
BERLING za rok 2021.
Zarząd BERLING S.A. sporządził jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych
Standardach stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
Elementy jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie
w następującej kolejności:
Strona
Wybrane dane finansowe
3
Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów
4
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
5
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych
7
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
8
Dodatkowe noty objaśniające
9
Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 29 kwietnia
2022 roku oraz podpisane w imieniu Zarządu Spółki przez:
Hanna Berling
Jakub Wołczaski
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
3
WYBRANE DANE FINANSOWE
Wyszczególnienie
2021
PLN
2021
EUR
2020
EUR
Przychody netto ze sprzedaży
82 234
76 262
17 965
17 045
Zysk (strata) ze sprzedaży
8 883
6 272
1 941
1 402
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
9 161
6 248
2 001
1 397
Zysk (strata) przed opodatkowania
7 680
7 732
1 678
1 728
Zysk (strata) netto
6 108
6 222
1 334
1 391
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-14 746
8 024
-3 221
1 793
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
-5 589
-92
-1 221
-21
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
6 300
-583
1 376
-130
Przepływy pieniężne netto – razem
-14 035
7 348
-3 066
1 642
Aktywa/Pasywa razem
96 992
81 344
21 088
17 627
Aktywa trwałe
32 611
26 886
7 090
5 826
Aktywa obrotowe
64 381
54 458
13 998
11 801
Kapitał własny
80 138
74 030
17 424
16 042
Zobowiązania razem
16 854
7 315
3 664
1 585
Zobowiązania długoterminowe
167
159
36
35
Zobowiązania krótkoterminowe
16 687
7 155
3 628
1 550
Średnioroczna ważona liczba akcji (tys. szt.)
17 363
17 363
17 363
17 363
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
0,35
0,36
0,08
0,08
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
4,62
4,26
1,00
0,92
Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
i porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP, w szczególności:
kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu (31.12.2021 r. kurs ogłoszony przez NBP tabela
kursów średnich NBP nr 254/A/NBP/2021 z dnia 31.12.2021 r. tj. 4,5994 ; 31.12.2020 r. kurs ogłoszony
przez NBP tabela kursów średnich NBP nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r. tj. 4,6148 zł),
kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie (w 2021 r. 4,5775 zł; w 2020 r. 4,4742 zł).
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
4
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
Nota
12 miesięcy
2021
12 miesięcy
2020
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży towarów i usług
8
82 234
76 262
Koszt własny sprzedanych towarów i usług
9
-61 504
-59 166
Zysk brutto na sprzedaży
20 730
17 096
Koszty sprzedaży
9
-9 294
-8 551
Koszty ogólnego zarządu
9
-2 553
-2 274
Zysk na sprzedaży
8 883
6 272
Pozostałe przychody operacyjne
10
326
145
Pozostałe koszty operacyjne
11
-48
-169
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
9 161
6 248
Przychody finansowe
12
0
1 555
Koszty finansowe
13
-1 481
-71
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
7 680
7 732
Podatek dochodowy
14
-1 572
-1 510
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
6 108
6 222
Działalność zaniechana
Wynik netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy
6 108
6 222
Inne całkowite dochody netto
Całkowity dochód za okres sprawozdawczy
6 108
6 222
Zysk na jedną akcję zwykłą
15
0,35
0,36
Całkowity dochód na jedną akcję zwykłą
15
0,35
0,36
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
5
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Nota
31.12.2021
31.12.2020
Aktywa trwałe
Udziały
16
24 809
24 809
Rzeczowe aktywa trwałe
17
1 110
1 283
Nieruchomości inwestycyjne
18
5 793
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
14
891
794
Pozostałe aktywa
22
7
Aktywa trwałe razem
32 611
26 886
Aktywa obrotowe
Zapasy
19
38 021
19 228
Należności handlowe oraz pozostałe należności
20
13 763
7 656
Należności z tytułu podatku dochodowego
359
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
21
11 203
25 238
Pozostałe aktywa finansowe
22
1 312
1 903
Pozostałe aktywa niefinansowe
22
82
74
Aktywa obrotowe razem
64 381
54 458
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem
96 992
81 344
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
6
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Nota
31.12.2021
31.12.2020
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
23
17 550
17 550
Nadwyżka ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji
24
15 873
15 873
Kapitał rezerwowy program motywacyjny
24
907
907
Zyski zatrzymane
24
45 808
39 700
Kapitał własny razem
80 138
74 030
Zobowiązanie długoterminowe
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego
25
167
159
Zobowiązania długoterminowe razem
167
159
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania
26
8 888
6 434
Pożyczki i kredyty
6 900
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego
25
668
638
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
139
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
27
92
83
Zobowiązania krótkoterminowe razem
16 687
7 155
Zobowiązania razem
16 854
7 315
Pasywa razem
96 992
81 344
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
7
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2021
2020
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
Zysk brutto
7 680
7 732
Suma korekt
-21 255
1 709
Amortyzacja
820
892
Koszty odsetkowe przeniesione do działalności finansowej
6
6
Wynik z działalności inwestycyjnej
371
-321
Należności – zmiana stanu
-6 107
-931
Zapasy zmiana stanu
-18 793
1 527
Pozostałe aktywa zmiana stanu
247
233
Zobowiązania handlowe i pozostałe – zmiana stanu
2 201
304
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej
-13 575
9 441
Podatek dochodowy zapłacony
-1 171
-1 418
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-14 746
8 024
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych
0
53
Wydatki na zakup środków trwałych
-38
-145
Wydatki na inwestycje
-5 595
Inne wpływy z aktywów inwestycyjnych
43
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-5 589
-92
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Zaciągnięte kredyty i pożyczki
6 900
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
-594
-577
Odsetki zapłacone
-6
-6
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
6 300
-583
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przed
uwzględnieniem skutków zmiany kursów wymiany
-14 035
7 348
Skutki zmiany kursów wymiany dotyczących środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
0
0
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-14 035
7 348
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
25 238
17 890
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
11 203
25 238
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
8
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ceny emisyjnej
powyżej wartości
nominalnej akcji
Kapitał rezerwowy –
program motywacyjny
Zyski zatrzymane
Kapitał razem
Na dzień 01.01.2021
17 550
15 873
907
39 700
74 030
Zysk za okres
6 108
6 108
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody za okres
6 108
6 108
Pozostałe zmiany kapitału
Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału
6 108
6 108
Na dzień 31.12.2021
17 550
15 873
907
45 808
80 138
Kapitał podstawowy
Nadwyżka ceny emisyjnej
powyżej wartości
nominalnej akcji
Kapitał rezerwowy –
program motywacyjny
Zyski zatrzymane
Kapitał razem
Na dzień 01.01.2020
17 550
15 873
907
33 478
67 807
Zysk za okres
6 222
6 222
Inne całkowite dochody
Całkowite dochody za okres
6 222
6 222
Pozostałe zmiany kapitału
Zwiększenie (zmniejszenie) kapitału
6 222
6 222
Na dzień 31.12.2020
17 550
15 873
907
39 700
74 030
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
9
NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Nota 1. Informacje ogólne o Spółce
BERLING S.A. (Spółka, Jednostka) powstała w wyniku przekształcenia z Berling Centrum Chłodnictwa Spółka
Jawna, która prowadziła działalność gospodarczą od kwietnia 1993 roku.
Przekształcenie w spółkę akcyjną nastąpiło na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy,
XIV Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 1 lutego 2008 i z tym dniem Spółka została
wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298346.
Wspólnicy spółki jawnej objęli akcje w spółce akcyjnej w zamian za posiadane wkłady w spółce jawnej. Wszystkie
aktywa i pasywa zostały przejęte przez Berling S.A.
Numer Identyfikacji Podatkowej nadany został Spółce przez Urząd Skarbowy Warszawa Ochota w dniu 29 marca
1995 NIP 522 00 59 742. Numer Regon 010164538 nadany został przez Wojewódzki Urząd Statystyczny
ul. Wiktorska 91A w Warszawie w dniu 1 kwietnia 1993.
Siedziba Jednostki mieści się w Warszawie przy ulicy Zgoda 5 lok. 8.
Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania
finansowe.
Przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy i detaliczny urządzeniami chłodniczymi.
Skład Zarządu Berling S.A. na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiał się
następująco:
Hanna Berling Prezes Zarządu,
Jakub Wołczaski – Członek Zarządu.
W 2021 roku oraz pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu.
Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego przedstawiał się
następująco:
Tomasz Berling Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Anna Berling Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Berling Członek Rady Nadzorczej
Agata Pomorska Członek Rady Nadzorczej,
Kajetan Wojnicz Członek Rady Nadzorczej.
W 2021 roku oraz pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Czas trwania Spółki jest nieokreślony.
Nota 2. Skład grupy kapitałowej
Berling S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Berling, w skład której wchodzą również jednostka
zależna Arkton Sp. z o.o. (dalej Arkton) oraz Berling Development Sp. z o.o. (dalej Berling Development).
Berling nabył w 2008 roku 100% udziałów spółki Arkton, przez co stał się jej jedynym udziałowcem.
Przedmiotem działalności spółki zależnej jest produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych.
W 2011 roku Berling nabył 100% udziałów w spółce Berling Development, a jej przedmiotem działalności jest:
działalność marketingowa,
nabywanie nieruchomości i działalność deweloperska,
działalność inwestycyjna,
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
Czas trwania spółek zależnych jest nieokreślony.
Nota 3. Podstawa i format sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
10
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano
inaczej, podane są w tysiącach złotych („tys. PLN”).
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy, tj. od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz pozycjach pozabilansowych
zaprezentowano porównywalne dane finansowe na dzień 31.12.2020 roku.
Dla danych prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym
oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres od
01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.
Dane porównywalne były zweryfikowane przez biegłego rewidenta.
Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd Jednostki nie stwierdza na dzień podpisania
sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości
kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
Nota 4. Oświadczenie o zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych
Standardach stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych.
MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
(„KIMSF”).
Nota 5. Nowe standardy i interpretacje
Nowe i zmienione standardy oraz interpretacje, opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, zatwierdzone w Unii Europejskiej, które weszły w życie:
Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 i MSSF 16 reforma IBOR (faza 2), zatwierdzone w UE,
obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2021 roku lub
później,
Zmiany do MSSF 4 przedłużenie tymczasowego zwolnienia ze stosowania MSSF 9, zatwierdzone w
UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2021 roku lub
później,
Zmiany do MSSF 16 ulgi w spłatach czynszu w związku z Covid-19 po 30 czerwca 2021, zatwierdzone
w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2021 roku
lub później.
Ogłoszone zmiany w standardach i interpretacjach, które nie weszły w życie:
Zmiany do MSR 16 przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania, zatwierdzone w UE,
obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2022 roku lub
później,
Zmiany do MSR 37 koszty wypełnienia obowiązków umownych, zatwierdzone w UE, obowiązujące
w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2022 roku lub później,
Zmiany do MSSF 3 zmiany odniesień do założeń koncepcyjnych wraz ze zmianami do MSSF 3
zatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2022 roku lub później,
MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”, zatwierdzony w UE, obowiązujący w odniesieniu do okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później,
Zmiany do MSR 1 klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub długoterminowe, niezatwierdzone
w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub
później,
Zmiany do MSR 1 wymóg ujawniania istotnych informacji dotyczących zasad rachunkowości,
niezatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2023 roku lub później,
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
11
Zmiany do MSR 8 definicja wartości szacunkowych, niezatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub później,
Zmiany do MSR 12 podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań wynikających z pojedynczej
transakcji, niezatwierdzone w UE, obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
się 1 stycznia 2023 roku lub później,
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a
jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem, niezatwierdzone w UE, termin
obowiązywania nie został ustalony.
Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z przyjętych przez UE standardów,
interpretacji lub zmian, które na dzień 31 grudnia 2021 roku nie miały zastosowania.
W ocenie Zarządu żaden z opisanych powyżej nowych standardów, interpretacji ani zmian, które nie miały
zastosowania na dzień 31 grudnia 2021 roku, nie będą mieć istotnego wpływu na sprawozdania Berling S.A.
Nota 6. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
Poniżej zostały przedstawione istotne zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu niniejszego
jednostkowego sprawozdania finansowego. Zasady te były stosowane we wszystkich prezentowanych okresach
w sposób ciągły.
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży ujmowane w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują
należności za towary i produkty dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu
o rabaty, VAT i inne podatki związane ze sprzedażą. Przychody ze sprzedaży towarów ujmowane są w momencie
dostarczenia towarów i przekazania prawa własności.
Zgodnie z MSSF 15 na każdą datę raportową określana jest zmienna część wynagrodzenia, związana z niewielką
częścią przychodów ze sprzedaży Berling S.A. Przychody takie przenoszone do okresu którego dotyczą.
Przedmiotowe transakcje nie wiążą się z dodatkowymi warunkami ani powiązanymi zobowiązaniami Spółki. Spółka
ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia
poprzez przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi. Przekazanie składnika aktywów następuje
w momencie, gdy klient uzyskuje kontrolę nad tym składnikiem aktywów. Przychody ujmowane jako kwoty wne
cenie transakcyjnej, która została przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia.
Leasing
Wszystkie umowy spełniające definicję leasingu są co do zasady ujmowane jako leasing finansowy.
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktowane jak aktywa Spółki i wyceniane
w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat
leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w bilansie w pozycji
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. Płatności leasingowe zostały podzielone na część odsetkooraz
część kapitałową, tak by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe
odnoszone w koszty odsetek w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Waluty obce
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty księgowane po kursie waluty obowiązującym na
dzień poprzedzający dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne denominowane w walutach
obcych przeliczane według kursu średniego NBP obowiązującego na ten dzień. Zyski i straty wynikłe
z przeliczenia walut odnoszone bezpośrednio w sprawozdanie z całkowitych dochodów, za wyjątkiem
przypadków, gdy powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany
wartości godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał.
Różnice kursowe dotyczące należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów korygują odpowiednio przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej.
Świadczenia pracownicze
Kwoty krótkoterminowych świadczeń na rzecz pracowników innych niż z tytułu rozwiązania stosunku pracy
i świadczeń kapitałowych ujmuje się jako zobowiązanie, po uwzględnieniu wszelkich kwot już wypłaconych
i jednocześnie jako koszt okresu, chyba że świadczenie należy uwzględnić w koszcie wytworzenia składnika
aktywów.
Świadczenia pracownicze w formie płatnych nieobecności ujmuje się jako zobowiązanie i koszt w momencie
wykonania pracy przez pracowników, jeżeli wykonana praca powoduje narastanie możliwych przyszłych płatnych
nieobecności lub w momencie ich wystąpienia, jeżeli nie ma związku między pracą a narastaniem ewentualnych
przyszłych płatnych nieobecności.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
12
Świadczenie z tytułu rozwiązania stosunku pracy ujmuje się jako zobowiązanie i koszt wówczas, gdy rozwiązany
został stosunek pracy z pracownikiem (lub ich grupą) przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego lub gdy
nastąpiło zapewnienie świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie złożonej przez jednostkę
propozycji zachęcającej do dobrowolnego odejścia z pracy.
Spółka nie oferuje swoim pracownikom udziału w żadnych programach dotyczących świadczeń po okresie
zatrudnienia.
Podatki
Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.
Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania)
danego roku obrotowego. Zysk podatkowy (strata podatkowa) różni się od księgowego zysku (straty) netto
w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania
przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały
opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku
obrotowym.
Bieżący podatek dochodowy dotyczący pozycji rozpoznanych bezpośrednio w kapitale jest rozpoznawany
bezpośrednio w kapitale, a nie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi
w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi im
wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.
Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości
w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne
różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa
powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania
w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawana od przejściowych różnic podatkowych powstałych
w wyniku inwestycji w podmioty zależne i stowarzyszone oraz wspólne przedsięwzięcia, chyba że Spółka jest
zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy przejściowej i jest prawdopodobne, w dającej się przewidzieć
przyszłości różnica przejściowa się nie odwróci.
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy,
a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów
lub jego części, następuje jego odpis.
Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio
w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały
własne.
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się ze sobą, jeżeli istnieje możliwe
do wyegzekwowania na drodze prawnej prawo do skompensowania bieżących aktywów i zobowiązań podatkowych
oraz jeżeli odroczony podatek dochodowy podlega tym samym organom podatkowym.
Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe początkowo ujmowane są według kosztu historycznego (ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia), pomniejszonego w kolejnych okresach o odpisy amortyzacyjne oraz utratę wartości.
Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku
wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do
kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania.
Amortyzację wylicza s dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych
w budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając metody liniowej.
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej
użyteczności, odpowiednio jak aktywa własne.
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane jako
różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i ujmowane
w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
Utrata wartości
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości netto składników aktywów trwałych w celu
stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
13
stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu
ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów
pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależnymi od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę
przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów.
Testy sprawdzające przeprowadzane raz w roku także w odniesieniu do wartości niematerialnych
o nieokreślonym okresie używania oraz w stosunku do wartości firmy niezależnie od zaistnienia przesłanek.
Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów
(lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne) przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwana to
wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej. Odpis z tytułu
utraty wartości ujmuje się w ciężar zysków i strat.
Zapasy
Wartość początkowa (koszt) zapasów obejmuje wszystkie koszty poniesione w związku z doprowadzeniem
zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu. Cena nabycia zapasów obejmuje cenę zakupu, powiększoną o cła
importowe i inne podatki (niemożliwe do późniejszego odzyskania od władz podatkowych), koszty transportu,
załadunku, wyładunku i inne koszty bezpośrednio związane z pozyskaniem zapasów oraz upusty, rabaty i inne
podobne zmniejszenia.
Zapasy wycenia się na dzień bilansowy w wartości początkowej (cenie nabycia lub koszcie wytworzenia) lub
w cenie sprzedaży netto w zależności od tego, która z nich jest niższa. Cena sprzedaży netto odpowiada
oszacowanej cenie sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty
doprowadzenia zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.).
Należności handlowe
Należności handlowe ujmowane są, zarówno początkowo, jak i na dzień bilansowy, w kwocie wymaganej zapłaty.
W przypadku zidentyfikowania przez Zarząd należności wskazujących na duże prawdopodobieństwo
nieodzyskania, podejmowana jest decyzja o zrobieniu częściowego lub pełnego odpisu aktualizującego wartość.
Zgodnie z MSSF 9, Spółka korzysta również z modelu szacowania oczekiwanej straty. Model ten, bazując na
danych historycznych dotyczących zapłaty należności przez klientów, wskazuje jaka część należności handlowych
statystycznie nie była spłacona, w zależności od długości przeterminowania (lub jego braku). Otrzymane wyniki
procentowe stosowane następnie jako oczekiwana strata w poszczególnych przedziałach przeterminowania
płatności na datę raportową. Suma wartości należności przemnożonych przez stratę procentową wskazuje łączną
oczekiwaną stratę, jaką może wygenerować portfel należności handlowych. Jednocześnie Zarząd nie zrezygnował
z prowadzonej wcześniej analizy indywidualnej poszczególnych należności i z robienia odpisów w przypadku
sytuacji wskazującej na wysokie prawdopodobieństwo utraty wartości. Należności ujęte w ten sposób wyłączane
są z opisanego powyżej modelu szacowania oczekiwanej straty.
Nieruchomości inwestycyjne
Przeznaczeniem nieruchomości gruntowych jest osiągnięcie przyszłych korzyści ekonomicznych związanych
z długoterminowym wzrostem ich wartości. Zgodnie z MSR 40 Berling S.A. stosuje do wyceny inwestycji
w nieruchomości model wyceny do wartości godziwej, rozumianej jako cena, za jaką nieruchomość mogłaby zostać
wymieniona na warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi
stronami, działającymi w sposób niezależny. Ustalając wartość godziwą, Spółka nie uwzględnia kosztów zawarcia
transakcji.
Aktywa i zobowiązania finansowe
Aktywa i zobowiązania finansowe ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki zgodnie z MSSF 9
w chwili gdy Jednostka staje się stroną wiążącej umowy.
W momencie początkowego ujęcia wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane są w wartości godziwej,
skorygowane o koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem danego składnika.
Dla celów wyceny po początkowym ujęciu aktywa finansowe dzielone są na trzy grupy:
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
Wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe dochody całkowite,
Wyceniane w zamortyzowanym koszcie.
Zobowiązania finansowe dzielą się na:
Wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
Wyceniane metodą zamortyzowanego kosztu.
Aktywa i zobowiązania wycenia się na każdy dzień bilansowy. Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu
finansowym instrumentów finansowych są następujące:
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
14
Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wszystkie instrumenty pochodne
(z wyjątkiem wykorzystywanych jako zabezpieczające w ramach rachunkowości zabezpieczeń) oraz inne
pozycje które powstały lub zostały nabyte w celach handlowych,
Pożyczki udzielane – aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia przez Jednostkę
płatnościach, które nie wyceniane na aktywnym rynku. Jednostka nie ma obowiązku wykazywać intencji
utrzymania do terminu zapadalności. Wycena następuje według zamortyzowanego kosztu. Reklasyfikacja
następuje zgodnie z testem modelu biznesowego i testem charakterystyki umownych przepływów
pieniężnych,
Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zobowiązania przeznaczone do
obrotu, albo wyznaczone jako takie w momencie początkowego ujęcia. Zobowiązania z tytułu
instrumentów pochodnych są zawsze zaliczane do tej kategorii (z wyjątkiem efektywnej części instrumentu
zabezpieczającego). Wycena następuje według wartości godziwej. Różnica z wyceny koryguje wartość
wycenianego składnika zobowiąz oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu
sprawozdawczego w pozycji przychody finansowe lub koszty finansowe.
Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci prawo do umownych przepływów
pieniężnych przypisanych danemu instrumentowi lub następuje przeniesienie aktywa finansowego. Dopłaty do
kapitału w jednostce wnoszącej dopłaty prezentowane jako aktywa finansowe w jednostkach
podporządkowanych. W momencie przeznaczenia dopłat na pokrycie strat jednostki podporządkowanej kwota
dopłat na ten cel obciąża koszty finansowe jednostki, która wniosła dopłaty.
Ewidencję aktywów pieniężnych prowadzi się w wartości nominalnej.
Do środków pieniężnych zaliczane są: środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych (poza środkami
pieniężnymi należącymi do funduszy specjalnych), lokaty terminowe, środki pieniężne w drodze oraz inne środki
pieniężne, takie jak czeki czy weksle obce.
Na ostatni dzień roku obrotowego przeprowadzana jest inwentaryzacja wszystkich środków pieniężnych
z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych drogą spisu z natury, natomiast środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych na podstawie otrzymanych od banków potwierdzeń prawidłowości
stanu.
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w walutach obcych wyceniane są po
średnim kursie wymiany ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Wycena przepływu środków pieniężnych w walutach obcych następuje w oparciu o kurs wymiany waluty obcej na
walutę sprawozdawczą z dnia zrealizowania transakcji przepływu środków pieniężnych, to jest po kursie kupna
stosowanym w tym dniu przez bank wiodący, z którego usług jednostka korzysta, nie wyższym jednak od kursu
średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
Różnice kursowe odnoszone są odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.
Informacje o przepływach środków pieniężnych prezentowane są w rachunku przepływów pieniężnych, w podziale
na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.
Kapitał własny
Kapitały własne ujmowane w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych
przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.
Kapitał zakładowy/akcyjny wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze statutem oraz
wpisem do rejestru handlowego.
W przypadku wykupu własnych akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji akcji własnych.
Kapitał zapasowy wynika z różnicy między wartością godziwą uzyskanej zapłaty a wartością nominalną
wyemitowanych akcji.
Kapitały z wyceny transakcji zabezpieczających obejmują zmiany wyceny wartości godziwej instrumentów
zabezpieczających przepływy pieniężne w części uznanej za skuteczne zabezpieczenie odnoszone na pozycję
kapitałów.
Pozostałe kapitały rezerwowe mogą powstać w wyniku przesunięcia zysków z lat ubiegłych uchwałą zgromadzenia
wspólników oraz w wyniku prowadzenia i wyceny programów pracowniczych (np. wycena opcji na akcje). Na dzień
wykonania opcji kwotę odpowiadającą wartości godziwej wykonanych opcji przenosi się na kapitał zapasowy.
Na niepodzielony wynik z lat ubiegłych składają się zatrzymane wyniki z lat ubiegłych do dyspozycji Spółki oraz
dodatkowo różnice wynikające z przekształcenia sprawozdania zgodnie z MSR.
Wynik finansowy za rok obrotowy musi być zgodny z wynikiem finansowym netto wykazywanym w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów.
Zyski i straty oraz każdy składnik innych całkowitych dochodów przypisuje się do właścicieli jednostki dominującej
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2021 w tys.
BERLING S.A.
15
oraz udziałów niekontrolujących.